Gaasiseadmete ruum

  • by

Gaasiseadmete hoonesse projekteerimisel tuleb lähtuda:
• määrusest „Nõuded gaasipaigaldisele ja gaasipaigaldise ehitamisele”,
• „Üldistest tuleohutuseeskirjadest”,
• ehitise ja selle osade tuleohutusnõuetest,
• standarditest EVS 844, EVS 839, EVS 812 ja ehitise tuleohutust käsitlevatest tuleohutusnormatiividest.

Ehitise või ruumi ümberseadmestamise aluseks peab olema kehtivas korras kooskõlastatud ehitusprojekt. Ruum, kuhu projekti kohaselt on ehitatud gaasiseadmestik ja vastavalt kasutusjuhendile paigaldatud vastavad ohutusnõuetele vastavad seadmed, ei kuulu tule- ega plahvatusohtlike ruumide hulka.

Gaasikütteseadmestikku võib paigaldada elumaja tehnilisse ruumi ühele perele, paarismajja ja ridaelamusse, samuti elamu keldrisse. Gaasikütteseadmete paigaldamisele keldrisse kehtivad erinõuded, mis näevad ette tulesektsioonide eraldamise, põlemiskindlad vahekonstruktsioonid, akna (ukse, luugi) olemasolu jne.

Kuni 25 kWh võimsusega gaasikütteseadme puhul, mille tootja lubab paigaldada otse eluruumi, tuleb rakendada kõiki nõudeid, mis on ette nähtud standardis EVS 812-3, kuigi ruumile ei ole esitatud täiendavaid ehituslikke piiranguid (näiteks tulekindlus). Suitsugaaside suunamist ventilatsioonikanalitesse ei lubata.
Gaasiseadmeid (välja arvatud kiirgurid ja õhkkütteagregaadid, mille juhtimisseadmed suletakse lukuga või mis ei asu ühiskondlikes ruumides) ei paigaldata ühiskondlikus kasutuses olevatesse ruumidesse, nagu koridorid, fuajee, vestibüülid, trepikojad jne.

Seadmeid ei tohi paigaldada ruumidesse, kus hoitakse põlevaid vedelikke või kergestiplahvatavaid aineid. Veesoojendid ja katlad tuleb paigutada nii, et nad oleksid kaitstud külmumise eest.

Pööningul asuvad ühiskondlikus kasutuses olevad seadmed peavad asuma eraldi ruumis. Hoone katusele paigaldatavad seadmed peavad olema kaitstud ilmastiku mõju eest.

Pääs ruumidest (kaasa arvatud pööningult) ühiskasutuses olevatesse liikumiskohtadesse (koridorid, trepikojad) ei tohi olla takistatud, statsionaarsed trepid ja pööningutrepid kuuluvad ühiskasutuses olevate ruumide hulka.

Märkus: Gaasilekke kiireks väljaselgitamiseks keldriruumides tuleb paigaldada gaasidetektor. Lävendi ületamisel lülitub relee ümber ja võib sisse lülitada sireeni, ventilaatori või sulgeda magnetventiiliga gaasi juurdevoolu seadmesse.

Gaasikatelde montaažiks mõeldud ruumile esitatavad nõuded.

· Lae kõrgus ei tohi olla madalam kui 2,2 m.
· Ühe katla jaoks peab põrandapinda olema vähemalt 4 ruutmeetrit.
· Välisuks peab olema vähemalt 80 cm lai.
· Loomuliku valgustusega aken (ruumi iga 10 m3 kohta 0,3 m2 aknapinda).
· Välisõhu juurdepääsuava peab olema vähemalt 5 cm2 katla 1kWh nominaalvõimsuse kohta või 15 cm2 1 kW kohta kui ruumi pääseb õhk ka hoone siseruumidest.
· Piisava tõmbe tagamiseks ja leegi ärapuhumise vältimiseks (vastupidine tõmme) on projekteerimisel ja ehitamisel otstarbekas teha suitsulõõri ülemisse ossa katuse harjast pisut kõrgemal kaldlõige. Suitsulõõril või -lõõridel lõige peab olema lõige, mis vastab paigaldatud seadmetele. Igal juhul ei tohi lõike pind olla väiksem katlast väljuva suitsulõõri ava pinnast.
· Igas suitsulõõris peab olema kontrollava, mis asub suitsulõõri sisenemisavast madalamal mitte vähem kui 25 cm.
· Turbopõletiga katelde suitsulõõri võib viia välja läbi külgseina, sel juhul ei tohi suitsutoru läheduses seinal olla avanevaid aknaid või elumaja uksi, ehitusnurki ega rippuvaid osasid, sealhulgas torusid ja teiste kanalite avasid (minimaalne lubatud kaugus nimetatud ehitise osadest sõltub gaasiseadme võimsusest).
· Loomuliku ventilatsiooni kanal ruumi ülemises osas.
· Küttesüsteemi peale- ja tagasivoolutoru rajamine.
· Külmavee varustuse torustiku rajamine.
· Kanalisatsiooni äravool.
· Elektritoiteallikas, mis on paigaldatud sisendkilbi eraldi automaadile 220 V 20А.
· Rajatud majakontuuri maanduse juht.
· Monteeritud gaasijuhtme lõik gaasikraaniga iga katla tarvis.
· Ruumi seinad peavad olema krohvitud, põrand tasandatud.